Mô-đun Thế giới Vật liệu tích hợp các khái niệm vượt qua các rào cản chủ đề truyền thống. Các mô-đun giải quyết các khái niệm từ hóa học, vật lý và sinh học và cũng kết hợp các ứng dụng toán học và công nghệ khác nhau. Cùng với trải nghiệm khoa học và toán học tích hợp, các học phần mang lại trải nghiệm giáo dục toàn diện bằng cách bao gồm các bài học bổ sung về lịch sử, nghiên cứu xã hội và nghệ thuật ngôn ngữ.