Năm 2006, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC) công bố Báo cáo Phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ, trong đó hội đồng báo cáo về tình trạng khoa học phòng thí nghiệm trong các lớp học trung học và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện thực hành. Nhiều khuyến nghị của NRC đã được đưa vào MWM. Bảng dưới đây trình bày những điểm tương đồng nổi bật giữa các mục tiêu cốt lõi của NRC về cải tiến thực hành trong phòng thí nghiệm và các tính năng của mô-đun MWM.

Nguồn: Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia. (Năm 2006). Báo cáo Phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ: Điều tra trong Khoa học Trung học. Ủy ban về Phòng thí nghiệm Khoa học Trung học: Vai trò và Tầm nhìn, SR Singer, ML Hilton và HA Schweingruber, Biên tập viên. Ban Khoa học Giáo dục, Trung tâm Giáo dục. Khoa Hành vi và Khoa học Xã hội và Giáo dục. Washington, DC: The National Academies Press, trang 76-78.